Ragnabo Dämme

Projektbeskrivning

 

Underbevattning

Nedanstående bilder visar systemet för underbevattning och dämning av jordbruksmark på Ragnabo Dämme. Befintligt dräneringssystem används under torrperiod, maj t.o.m. augusti, för att pumpa vatten från damm till 5 s.k. dämningsbrunnar. Från dessa brunnar trycks vattnet ut i marken under lågt tryck, cirka 30-50 cm vattenpelare. Pumparna går dygnet runt och tillför således näringsrikt vatten tillbaka till jordbruksmarken där växtligheten tar hand om vatten och näring, främst i form av kväve och fosfor. Dämningssystemet däremot är igång under hela året med undantag för tidpunkt för brukning, sådd/sättning samt skörd då maximal bärighet för maskiner måste garanteras.

Klicka på bilderna för att se i fullskärm.

 

Uppdämning av grundvatten visas i de två bilderna till höger ovan och görs i två trappsteg eftersom marklutningen är cirka 3-4 . Marklutningen är riktad väst nordväst, dvs. i stamledningens riktning. Genom de två trappstegen undviks att grundvattnet däms upp till skadlig nivå för grödan i "lågänden" av dämningsområdet. Ju mörkare blå färg ju mer uppdämd är grundvattnet. För att kontrollera grundvattennivåerna finns 10 s.k. grundvattenrör utplacerade. Medelnivån för grundvattnet ligger för närvarande på 60 cm [40 cm till 90 cm] under marknivå beroende på närhet till dräneringsledning samt markens höjd över havet. Från grundvattennivån tar sig vattnet upp till grödans rötter med hjälp av kapillaritet.

Dämningssystemet startades den 10 maj och fr.o.m. den dagen har således minimalt med vatten och växtnäring "läckt ut" från Ragnabo Dämme. Underbevattningen startades den 15 juli och fr.o.m. den dagen har vatten och växtnäring "återförts" till Ragnabo Dämme. Under perioden 15 juli till 1 augusti har cirka 1 mm/dygn vatten tillförts i genomsnitt genom underbevattning. Perioden kännetecknas som ovanligt nederbördsrik vilket är anledningen att inte större mängder vatten tillförts. Tar man i beaktande uppdämd nederbörd som överbevattning så tillgodoses grödans vattenbehov trots den låga underbevattningen.

Perioden från 1 till 15 augusti har varit en nederbördsfattig period med mycket varmt väder. Efter en justering av flottörhöjderna nåddes mot slutet av perioden en bevattningsmängd av cirka 2 mm/dygn. Tillförselvattnet var i början av perioden ganska orent vilket gjorde att både sugsilar och trycksilar blev tilltäppta och därmed begränsades bevattningen något. Fr.o.m. 11 augusti inleddes en period av högvatten varvid vattnet blev både renare och något mer bräckt.

Nederbörd buffras upp mellan nivåerna för underbevattning och överfyllnadsskydd. Större dygns nederbörder än 10 mm flödar dock över fördämningarna eftersom markprofilen ständigt hålles fylld med vatten. Små och ofta förekommande nederbördsmängder som ackumulerat överstiger grödans behov flödar också över. Överflödning har under perioden inträffat en gång. Dock kommer ju en del överflödat vatten att återföras till dämmet efter hand. Perioden 15 juli till 1 augusti avslutades med några dagars torka vilket besvarades automatiskt av systemet med att underbevattningen ökade till 1 mm/dygn, se bevattningsdiagrammet ovan.

Ingen manuell arbetsinsats mer än tillsyn behövs för att bevattning och dämning skall fungera. Dessutom så sker bevattningen över hela arealen samtidigt utan någon som helst avdunstning vilket medför god vattenhushållning. Eftersom vattnet innehåller tidigare utlakad växtnäring så sker dessutom en viss gödningseffekt på grödan vilket även det borgar för god hushållning med växtnäringsämnen sett ur ett litet större perspektiv.